بیانیه رسمی در حمایت و همبستگی با اعتصاب غذا پناهجویان در وین- اتریش‬

‫به یاران و همرزمان مان دراتریش:‬

deutsch

english

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s